Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Ciechocin

Kolorowy pasek
Urząd Gminy Ciechocin zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Urzędu Gminy Ciechocin .

Data publikacji strony internetowej: 2007-05-30.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Robert Łęgowski - robert.legowski@ciechocin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 56 683 77 81. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

1.      Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

·   do budynku prowadzi  1 wejście;

·  do wejścia prowadzą schody zabezpieczone barierkami. Budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych ani windy.

W celu umożliwienia  obsługi osób z niepełnosprawnością na budynku Urzędu Gminy zamontowano   dzwonek przywołujący pracownika.

·    przeszklone drzwi wejściowe zostały oklejone taśmą ostrzegawczą;

·    brak jest systemu dźwiękowego naprowadzającego osoby niewidome i słabowidzące.

2.      Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

·    budynek jednopiętrowy - w budynku nie ma zainstalowanej windy,

·    schody na I piętro  - pierwszy i ostatni stopień schodów oznaczony został taśmą ostrzegawczą,

·  w budynku nie ma zainstalowanych urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia;

·    w budynku nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych;

·    w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie  brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby słabowidzące mogą skorzystać z ręcznej lupy powiększającej znajdującej się w sekretariacie Urzędu;

·    zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426)  osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, a tym samym także do budynku Urzędu Gminy Ciechocin.

Powyższa  ustawa definiuje go jako odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa, w szczególności psa  przewodnika osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz psa asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Ponadto jego status musi być potwierdzony certyfikatem wydanym na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz.U. 2010 nr 64 poz. 399). Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy, ale nie jest ona zwolniona z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

3.      Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnoprawnych

·    na parkingu przed Urzędem Gminy przy wejściu znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

4.      Informacja o możliwości skorzystania z  tłumacza migowego na miejscu lub online

·        Urząd Gminy Ciechocin  nie dysponuje przeszkolonym pracownikiem w zakresie podstawowej komunikacji w języku migowym.

·        W myśl art. 7 i 8 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione, czyli doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do skorzystania w kontaktach m.in. z organami administracji publicznej z pomocy osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej. Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady, określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742).

Aplikacje mobilne

Urząd Gminy Ciechocin nie posiada dedykowanych aplikacji mobilnych.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij