Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Ciechocin

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

XVI Sesja Rady Gminy Ciechocin z dnia 24 stycznia 2020 roku

Ustawa o zmianie ustawy samorządowej wprowadziła wymóg nagrywania oraz transmisji obrad w Internecie. Transmitowane mają być zarówno sesje rad gmin, miast, powiatów i sejmików wojewódzkich. Mając na uwadze spełnienie wymogów ustawy transmisja oraz nagrania będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej, poniżej podajmy link pod którym będzie można oglądać obrady sesji Rady Gminy Ciechocin :
https://youtu.be/7osSabLQVNg

 

Szanowni Państwo – uczestnicy obrad sesji Rady Gminy Ciechocin.

 

Uprzejmie informujemy, że obrady sesji Rady Gminy Ciechocin są transmitowane

za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania z obrad są udostępniane

w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Administratora danych

oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Uczestnicząc w obradach sesji Rady Gminy Ciechocin mogą być przetwarzane Państwa dane osobowe.

Państwa uczestnictwo w obradach sesji Rady Gminy Ciechocin jest w pełni dobrowolne.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

- nagrywanie dźwięku i obrazu z przebiegu sesji Rady Gminy Ciechocin

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO)

– zwane dalej Rozporządzenie, informuję, że:

 

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Ciechocin, adres kontaktowy: Urząd Gminy Ciechocin, Ciechocin 172, 87-408 Ciechocin.

 

  1. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@ciechocin.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, wynikającego z aktów prawnych związanych z realizacją zadań administratora, stosownie do ustawy z dnia 8 września 1990 roku o samorządzie gminnym oraz innych obowiązujących przepisów prawa. Udział w obradach sesji Rady Gminy Ciechocin jest dobrowolny.

 

  1. W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

§  podmioty upoważnione, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; inne podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.

Nagrania z obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Administratora danych oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

 

  1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy kompetencyjne lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub do odwołania zgody.

 

  1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

§  dostępu do treści (nagrań) danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

§  sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

§  usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;

§  ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

§  prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia;

§  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

 

  1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 

  1. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa lub jest warunkiem zawarcia umowy. W takich przypadkach konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości realizacji zadań przez Administratora. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

  1. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, z zastrzeżeniem, że odbiorcami danych audiowizualnych udostępnianych w drodze transmisji w Internecie mogą być podmioty o których mowa wyżej.


 

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".